Asanas - Yoga Postures

Utthanasana (squat & rise)

Utthanasana (squat & rise)