Asanas - Yoga Postures

Eka Pada Pranamasana tree pose) or Vriksasana

Eka Pada Pranamasana tree pose) or Vriksasana